-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เข้าสู่เว็บไซด์วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ที่ตั้ง :วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เลขที่ 778 หมู่ 20 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  32000 โทร. 0-4451-4414 แฟกส์. 0-4451-9343
#website: http://www.srpoly.ac.th  #facebook: http://www.facebook.com/surinpoly